Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 01/01/1970
2 Quyết định số 1521/QĐ-TTg Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thưh 01/01/1970
3 Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” 01/01/1970
4 Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 01/01/1970
5 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 01/01/1970
6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 01/01/1970
7 Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 Công văn số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của phòng pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 01/01/1970
8 Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) 01/01/1970
9 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường 01/01/1970
10 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 01/01/1970
11 Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 01/01/1970
12 Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI 01/01/1970