• Nguyễn Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng.
  • Điện thoại:
   0942390744
  • Email:
   nttu.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Thân Thị Ca
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0964634485
  • Email:
   ttca.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Lý Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975269333
  • Email:
   lcminh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Chu Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   12/09/1981
  • Email:
   cttanh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thảo Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983461083
  • Email:
   vthuong.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Liểu Anh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978393097
  • Email:
   nguyenthimaimt@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983258162
  • Email:
   ntphuc82@gmail.com
 • Trần Thúy Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915275919
  • Email:
   ttquynh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Dương Mai Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0983305868
  • Email:
   dmloan.dtnt@bacgiang.edu.vn