• Trần Đăng Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912917824
  • Email:
   tdphuong.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Danh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng.
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ
  • Điện thoại:
   0912952653
  • Email:
   ndbac.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978566277
  • Email:
   nttien.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Lý Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0975269333
  • Email:
   lcminh.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0988107824
  • Email:
   nnha.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Đào Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0947280576
  • Email:
   dtmthu.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Trần Quốc Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982256505
  • Email:
   tqlap.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393305832
  • Email:
   ntthao.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Triệu Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385946516
  • Email:
   ttkhuyen.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Gia Tuệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978873082
  • Email:
   ngtue.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Lê Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912020658
  • Email:
   lthnga.dtnt@bacgiang.edu.vn
 • Liểu Anh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978393097
  • Email:
   nguyenthimaimt@gmail.com